Перейти до основного вмісту

Use the services for Multi-Channel Analytics+ from DSS BI consult+

Theses (english). DSS BI consulting plus is services in the field of multi-channel analytics with control elements. Useful results can be obtained in various areas of business activity at the local and global levels: in marketing, politics and geopolitics, in security and defense.

DSS BI consulting plus has proven experience in the field of: correct forecasts and high-tech analytics automation for 15+ years; correct offers of international business projects for 25+ years; correct forecasts in the field of security, defense and geopolitics for 3+ years.

====================================

DSS BI consulting plus - це послуги у сфері багатоканальної аналітики з елементами управління. Корисний результат може бути отриманий  у різноманітних сферах ділової діяльності на локальному та глобальному рівнях: у маркетингу, політиці та геополітиці, у безпеці та обороні. 

DSS BI consulting plus має верифікований досвід у сферах: правильні прогнози й hi-tech автоматизація аналітики на 15+ років; правильні пропозиції міжнародних бізнес-проектів на 25+ років; вірні прогнози у сфері безпеки, оборони і геополітики на 3+ роки. 

Варіант розширеного аналізу: Descriptive Analytics (описова аналітика), Diagnostic Analytics (діагностична аналітика), Predictive Analytics (прогнозна аналітика), Prescriptive Analytics (наказова аналітика), Analytics of Decision & Results (аналітика рішень і результатів). C2 - Command & Control (команди і контроль виконання), більш деталізовано C5 ISR, ets 


Див. також деякі авторські публікації у наукових виданнях, а також публікацію Analytics у Wikipedia:

 • Analytics. Електронний ресурс, 11.02.2024 .   https://en.wikipedia.org/wiki/Analytics
 • Круковський І.А. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. 2009 р., 125 с. Title of thesis Doctor of Philosophy (PhD): System of support of analytical work of corporate informative analytical center. Date: 18 February 2011.
 • Круковський І.А. Про доцільність розширення  методів системного аналізу  й інтеграції систем, які вивчаються у навчальній дисципліні "Теорія систем і системний аналіз" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 131-132.
 • Круковський І.А. Про вивчення Business  Intelligence у навчальній дисципліні "Системи підтримки прийняття рішень" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 128-129.
 • Круковський І.А. Про доповнення до методик системного аналізу для вивчення у навчальній  дисципліні "Теорія систем і системний аналіз"  / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 129-130.
 • Круковський І.А. Про доцільність розширення  методів системного аналізу  й інтеграції систем, які вивчаються у навчальній дисципліні "Теорія систем і системний аналіз" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 131-132.
 • Круковський І.А. Про впровадження у навчальний процес питань вивчення сучасних технологій обробки інформації на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy / Круковський І.А., Дзюба І.С.  // Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 122-126.  
 • Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.
 • Круковський І. А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи / І. А. Круковський // Військово-технічний збірник. - 2010. - Вип. 3. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2010_3_8. 
 • І.А. Круковський, А.І. Валюх. Удосконалена архітектура об’єднаної із засобами OLAP і Data Mining експертної системи з розширеним логічним виведенням на моделі подання знань FPS для геоінформаційної системи / Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21‑22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 153-155.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах : ІІ наук.-техн. семінар 21–22 січн. 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки геопросторової системи підтримки прийняття рішень на основіBusiness Intelligence 2.0/3.0 / І.А. Круковський // "IV Січневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 40-42.
 • Круковський І.А. Архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence з інтегрованою  геоінформаційною системою / І.А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 19-а наук.-практ. конф., Житомир, 19 кв. 2012 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – С. 194-195.
 • А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2011_2/8.pdf.
 • Круковський І. А. Ієрархічно-синергетичне об’єднання Social Media Analytics/Social CRM з Business Intelligence і з географічною інформаційною системою / І. А. Круковський, Б. А. 1. Хомів, В. Л. Гаврилюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. - 2013. - № 1. - С. 60-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_2013_1_13. 
 • Круковський І.А. Проблемні питання використання і розвитку засобів Social Media Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence  та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів // "IVСічневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 42-45. 
 • Круковський І.А. Проблемні питання розвитку засобів Social Media Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence та з елементами Geographic Information System на прикладі платформи SemanticForce / Круковський І.А., Гаврилюк В.С., Хомів Б.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С 8-9.
 • Круковський І.А. Дослідження шляхів об’єднання для організацій Social Media, Social Media Analytics/Social CRM   / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 16-17. 
 • Горбачова Н. І., Круковський І. А., Круковська І. М.  Business intelligence та творчість, креативність. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне : матеріали круглого столу. 20 січня 2012 р., м. Київ / Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Нац. центр "Мала академія наук України" / упоряд.: Саміленко Р. А., Веселка Ю. Б. Київ : ІОД, 2012. 206 с. 
 • Круковський І. А. Удосконалена концепція і технологія  побудови мережевих інформаційно-аналітичних систем на основі Business Intelligence+KMS. Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей / Житомир. військ. ін.-т. Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. С. 20-21.
 • Сімаков В. Л., Круковський І. А., Горбачова Н. І.  Дефініція Intelligence та зв’язані з нею терміни для корпорації, яка виробляє знання. Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р. : тези доповідей. Ч.1. Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. С. 191.
 • Сімаков В. Л., Круковський І. А. Проблемні питання реалізації Business Intelligence 2.0 у часткових сферах роботи. Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р. : тези доповідей. Ч.1. Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. С. 194.
 • Пясковский Д.В. Методика оценки эффективности сложной системы / Д.В. Пясковский, Ю.А. Колос Ю.А., И.А. Круковский И.А. // Тематический научно-технический сборник ЖВУРЭ ПВО. - Житомир: ЖВУРЭ. - 1994. –С.32-38.
 • Круковський І. А. Базова модель структуризації смислової інформації для різномовної автоматизованої системи підтримки аналітичної роботи / І. А. Круковський // Актуальні питання та шляхи переходу підрозділів Збройних Сил України до євроатлантичних стандартів з урахуванням досвіду їх підготовки та участі у міжнародних миротворчих операціях та навчаннях : тези доповідей наук.-практ. конф. / Військ. ін-т Сухопутних військ Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – Львів, 2006. – С. 78.
 • Колос Ю. О. Число-лінгвістичні оцінки з уніфікованою структурою для побудови галузевої інформаційно-аналітичної системи на основі ROLAP-моделі / Ю. О. Колос, І. А. Круковський // Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення : зб. тез доповідей ІІІ наук.-техн. конф. / Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К., 2006. – С. 158.
 • Герасимов Б. М. Методика вибору раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру / Б. М. Герасимов, І. А. Круковський // Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Вип. 1. – С. 178-187.
 • Герасимов Б. М. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи / Б. М. Герасимов, О. М. Перегуда, І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київський політехнічний інститут”. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 29-37.
 • Герасимов Б. М. Методика розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу її елементів і властивостей / Б. М. Герасимов, І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 14-20.
 • Круковський І. А. Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи для робочого місця оператора та прототип програмного забезпечення для розпізнавання засобів і об’єктів по 8-ми і більше параметрам / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІV наук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.65.
 • Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – С.47 .
 • Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібридній моделі подання знань // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.
 • Круковський І.А. Використання Business Intelligence для підтримки інформаційно-аналітичної роботи  / І.А. Круковський  // Збірник тез доповідей Воєнно-дипломатичної академії. – 2010. – С. 50–51.
 • Круковський І.А. Експертна система на гібридній моделі подання знань / І.А.  Круковський, О.М. Перегуда //  Технічні науки : зб. наук. праць. Спецвипуск 1 / Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2010. – С. 58-68.
 • Круковський І.А.,  Горбачова Н.І. Business Intelligence NEO – актуальний напрямок дослідження і розвитку мережевих та інформаційних технологій. Актуальні питання залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності з використанням мережевих технологій: матеріали круглого столу 17 лютого 2012 р., м. Київ. – К.: – Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. – 118 с.
 • Круковський І.А. Business Intelligence NEO – актуальний напрямок дослідження і розвитку мережевих та інформаційних технологій  // Актуальні питання залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності з використанням мережевих технологій: Матеріали круглого столу  17 лютого. 2012 р., / м. Київ, - Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. – С. 16-22.
 • Хомів Б. А. Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126 / Б. А. Хомів, С. А. Лупенко, В.В. Яцишин, І. А. Круковський   // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. Вип. 8 / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету. – Житомир : ЖВІ нау, 2013. – С. 173-185.
 • Круковський І.А. Особливості використання методики «BI Decision Matrix» компанії  Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Круковський І.А., Сержантська К.В., Ковтун Д.О.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 18-19.
 • Круковський І.А. Про вдосконалення методики «BI Decision Matrix» компанії  Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Круковський І.А., Валюх А.І.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 9-10.
 • Круковський І.А. Дослідження шляхів об’єднання для організацій Social Media, Social Media Analytics/Social CRM   / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 16-17.
 • Круковський І.А. Удосконалена концепція і технологія  побудови мережевих інформаційно-аналітичних систем на основі Business Intelligence+KMS  / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 20-21.
 • Круковський І.А. SiteLabs – комплекс Web-лабораторій для навчання розробці Web-сайтів та зв’язаних систем / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 21-22.
 • Круковський І.А. Дослідний прототип веб-системи підтримки навчально-наукової роботи «Система+»  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 11-12.
 • Круковський І.А. Удосконалена архітектура Системи SCADA, об’єднана з Business Intelligence  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 13-14.

Деякі авторські публікації у веб-виданнях
 • Intelligence & Intelligence & Intelligence. Круковський І.А. 2013. Електронний ресурс. https://dss-bi.com.ua/WP/2013/08/18/intelligence-і-звязані-терміни/ .
 • Business Intelligence (BI) – це що? Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.com.ua/WP/2016/02/22/business-intelligence-bi-це-що/ .
 • Про RAND Corporation Системний аналіз і Системну інженерію у США і СРСР . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.com.ua/WP/про-rand-corporation-системний-аналіз-і-системну-ін/ .
 • Піраміда дефініцій: інформація, дані, знання, мудрість, метамудрість, премудрість. Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2023/12/blog-post.html .
 • Network-Centric Warfare - Its Origin and Future, переклад статті №1 про мереже-центричні системи у бізнесі і війні. Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2023/03/network-centric-warfare-its-origin-and.html .
 • Особливості концепції МО США JADC2 - Joint All-Domain Command and Control. Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2023/04/jadc2-joint-enterprise-defense.html
 • Особливості Gartner Magic Quadrant 2022 для Analytics and Business Intelligence Platforms . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2023/02/gartner-magic-quadrant-2022-analytics.html
 • КНР розробляє свій аналог JADC2 проти США . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2023/01/joint-all-domain-command-and-control-or.html 
 • Чи стали директори з цифрової трансформації (CDTO) директорами по даним  (CDO)? Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2022/12/cdto-cdo.html. 
 • Про концепцію мережевого ергатичного організму у МО України та в інших структурах України і країн-партнерів . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2022/11/blog-post.html .
 • Оновлена Таксономія IDC програмного забезпечення для великих даних і аналітики . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2022/10/idc.html .
 • Навіщо міністр Мінцифри Федоров блокує роботу аналітичних платформ для економічних розслідувань? Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/https://dss-bi.blogspot.com/2022/08/blog-post.html .
 • CDAO vs CDAO (відновлено) . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2022/02/cdao-vs-cdao.html .
 • Моделі інформації, наративів, знань, даних, правил для ефективної автоматизації аналітики . Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2022/02/blog-post.html
 • Від C2 (Command and Control) до C5ISR, JADC2, NEO.  Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2023/10/c2-command-and-control-c4isr.htm
 • Чи вірно розуміють у МО України і ЗС України зміст R&D, NIT R&D & NITRD, R&D&I, РЭНД? Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2021/10/r-nit-r-nitrd-r.html .
 • Мережево-центричні бойові дії і та особливості мережево-центричних систем цивільного призначення. Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2021/03/blog-post.html .
 • Big Data («Великі дані») – це що? Інформація із першоджерела. Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/2021/03/big-data-dss-bi-group.html
 • Мережево-центричні бойові дії, принципи управління військами (оновлені чернетки). Круковський І.А. Електронний ресурс. https://dss-bi.blogspot.com/https://dss-bi.blogspot.com/2020/01/blog-post.html . 

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Недоліки статей Вікіпедії, які варто подолати для підвищення довіри до неї (21.05.23 виправлена дезінформація хакера)

Часто вікі-статті пишуть "всі кому не лінь" під чудернадськими нікнеймами ("легендами прикриття"), а потім правлять також "всі кому не лінь", через який завгодно час. Досвідчені вікі-ігромани у Вікіпедії є авторами кількох сотень чи тисяч вікі-статей та авторами кількох десятків тисяч вікі-правок чужих статей (це не описка), див. ст. Вікіпедія - це "енциклопедія" без довіри?  (гіперпосилання виправлено 20.05.2023 р. після заміни хакером) Найчастіше доповнення вікі-статей здійснюють кластери вікі- ігроманів  з числа вікі-патрульних та вікі-адміністраторів Вікіпедії, які для самореклами і вікі-рейтингу намагаються "відмітися" у максимальній кількості вікі-статей, ін., див. для прикладу:   Вікіпедія: патрульні  (patroller), Вікіпедія: рейтинг .  Є випадки, коли кластери вікі-ігроманів редагували тексти і посилання у статтях більше ніж 8 років, проте жоден з них не помічав елементарні принципові семантичні помилки першого

OSINT (Розвідка відкритих джерел) в екосистемі зв`язаних термінів

OSINT - Open Sourse Intelligence Цей ескіз статті, за винятком інформації про "російсько-українську війну" (гібридну воєнну агресію РФ проти України з 2013 року) початково написаний як фрагмент повної статті про OSINT у січні 2019 року у зв`язку із тим, що її попередній варіант у Вікіпедії базувався на джерелах російського походження, хоча сам термін і технологія мають англомовне походження. Ймовірно, даний текст і  джерела у Вікіпедії буде змінено і викривлено,  як і по багатьом іншим інформаційним hi-tech.  Визначення OSINT, синтезоване на основі англомовних джерел і власних досліджень:  Розвідка відкритих джерел (англ. Open source intelligence, OSINT) — концепція,  методологія і  технологія   добування з відкритих джерел  військової, політичної, економічної та іншої безпекової інформації  і використання її  для підтримки прийняття рішень у сфері національної оборони і безпеки. Добування інформації здійснюється без порушення законодавства. OSINT - це важлива неві

Концепція Ноосфери та мережеві ергатичні організми, мережево-центричні системи і війни, Інтернет речей (уточнено 06.12.19)

Ноосфе́ра (грец. νόος — «розум» і σφαῖρα — «сфера») — сфера розуму; сфера взаємодії суспільства та природи, у межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку. У 1944 році сформований Зако́н Ноосфе́ри Верна́дського — положення про перетворення Біосфери, згідно з яким на сучасному рівні розвитку вона неминуче перетворюється в Ноосферу, тобто в сферу, де найважливішу роль в розвитку природи відіграє розум людини.  Як зазначив В.І. Вернадський відповідний термін було введено французьким математиком та філософом Е. Ле Руа разом з його другом Тейяром де Шарденом після їх детального знайомства з вченням Вернадського про біосферу під час його лекцій у Парижі в 1923 р. При цьому Ле Руа визначав ноосферу як сучасну стадію, що її геологічно переживає біосфера. Початок Ноосфери доцільно визначити з того часу, коли розумові дії людей досягли за силою впливу на геосферу і біосферу потужності «геологічної сили» - це явно сталося не пізніше ніж після побудови  Суець